งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND) ปี 2563
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา"หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND)" ปี 2563--> คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา     1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน     2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป และเกรดวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี     3. มีความประพฤติดี มีจิตอาสา     4. กำลังจะเริมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร 4 ปี, กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตร 5 ปี และกำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร 6 ปี     5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน--> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข Tel.053-873183-4 หรือ inbox มาได้ที่้ facebook งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้https://www.facebook.com/guide.maejo/
24 เมษายน 2563     |      669
ทั้งหมด 1 หน้า