งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY

ที่อยู่ติดต่อ

งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-3184 โทรสาร : 0-5387-3180