งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND) ปี 2563
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา"หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND)" ปี 2563--> คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา     1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน     2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป และเกรดวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี     3. มีความประพฤติดี มีจิตอาสา     4. กำลังจะเริมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร 4 ปี, กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตร 5 ปี และกำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร 6 ปี     5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน--> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข Tel.053-873183-4 หรือ inbox มาได้ที่้ facebook งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้https://www.facebook.com/guide.maejo/
24 เมษายน 2563     |      736
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 ทุนๆละ 25,000 บาท และสมทบเข้ากองทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จำนวนสถาบันละ 25,000 บาท โดยคุณจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ อาคารหอประชุม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานครในการนี้  นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนวและนางสาวกชสร จินดารัตน์ พร้อมผู้แทนนักศึกษาที่ได้ดังกล่าว จำนวน 5 ราย ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
1 มกราคม 2557     |      4348
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อ"รับเช็คเงินทุนการศึกษา" ที่ห้องงานแนะแนว
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อ "รับเช็คเงินทุนการศึกษา"นางสาวพิศชญา  ไชยมาลานายชนะชัย   เวียงบรรพตนางสาวสุชาดา   ชมภูคำนางสาวรสสุคนธ์   เทพพะนางสาวโสภา   จันทาลุนนางสาวจิตราพร   หอแก้วนางสาววาสนา   มณีจันทร์นายวีระกุล   ไชโยแสงนางสาวนริศรา   ศรีบางนางสาวยุภาพร  ภูมิลานายนครินทร์   กิจจานุกิจศิลป์นางสาวพิลาศลักษณ์    สารพรมนายกิตติพงษ์   หลวงวงค์นางสาวยลดา   กิมอ่อนนางสาวกิตติญา   บัวชุมนางสาวสุนิสา   หลวงสานางสาวมาลัย   ใจตุ้ยนายฐปณตย์   โรจน์ฤดากรนางสาวแสงเทียน   ไชยสารนายวีรพล   ค้อศุภฤกษ์สกุลนางสาวศรัญญา   อุทธิยาเส้า
1 มกราคม 2557     |      4131
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาพบที่ห้องงานแนะแนว (ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัย)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาพบที่ห้องงานแนะแนว (ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัย)ในวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น.1. นางสาวคุณาพร   แสนนาใต้   สาขาสัตวศาสตร์2.นายเจษฎากร    บ้านสระ     สาขารัฐศาสตร์3.นางสาวปวันรัตน์   เฉลิมชัยสัมพันธ์  สาขาพืชศาสตร์(พืชไร่)4.นางสาวอำพร   แซ่ลี้    สาขาพืชศาสตร์(พืชไร่)5.นางสาวณิชกานต์   กมลชนก    สาขาการประมง6.นางสาวพรจิต   หฤทัยอุดมศักดิ์    สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม7.นางสาวจริยา   ทองดีเลิศสกุล    สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม8.นางสาวชลาลัย   กิตติธราพงศ์    สาขาเศรษฐศาสตร์9.นางสาวสิริพร   นิลเกษ     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ10.นางสาวจิรัฐตกาล   หมื่นหนู     สาขาพลังงานทดแทน11.นางสาววรัญญา   นิมิตพรชัย    สาขาสหวิทยาการ12.นางสาวสมหมาย   สิงห์ครุธ    สาขาพืชศาสตร์(พืชสวน)13.นางสาวมณีรัตน์   ดวงชีวิน    สาขาพืชศาสตร์(พืชไร่)14.นางสาววิษณุ   แซ่ย่า     สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9 ธันวาคม 2555     |      12414
ด่วนที่สุด!!! นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มา "รับเช็ค" ที่ห้่องงานแนะแนว
นัักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อที่ห้องงานแนะแนว ด่วนที่สุด !!!นายชัยริยะศิริยศสกุลชัยนายเอกลักษณ์ไชยกันทานางสาวสุพรรณฤทธิ์เดชวงศ์นางสาวบงกชศรีสุวงศ์นายณัฐวุฒิกุลณาวงค์นางสาวชิดชนกแสไพศาลนางสาวพิชชาธาดาอินทร์แก้วนางสาวสุนิษฐาอุ่นแสงนายณัฐพลอุ่นภักดิ์นายวชิรวิทย์ศรีนุ่มนายศุภณัฐชาญณรงค์นายปริญญาฝันนิมิตรนายสัมฤทธิ์สมใจนายพิสุทธิ์กาบบัวนางสาวเยาวเรศจอมแปงนางสาวศิรินภาสุขศรีนายณัฐวุฒิอะกะเรือนนายเอกชัยกลิ่นหอมนายเสฎฐวุฒิพวงพัฒน์นายสัญญางามยิ่งนางสาวเฉลิมขวัญเทพนิลนางสาวเอ้ยนวลกรวดคำนางสาวอรอุมาชะนะพ้องนางสาวภรณ์วีนัสสยามฟูนายสงครามคาดหมายนางสาวอนุสราภูเขียวนายอนุวาสะมะแอนางสาวสุธิดาผัดหล้านางสาวฤทัยรัตน์มงคลฤกษ์นางสาวสุรีรัตน์หลักคงนางสาวอรนุชแนบเนียนนางสาวอุรุญาวิชัยขัทคะนายโทนอินต๊ะนายชนาธิปสาสนะนางสาววรินญารินอุดนางสาวนฤมลอุดสมนางสาวสินีนาฎหงษ์ใสนายธนวัฒน์ปานเขียวนายสิงหาตาอ้ายนายวรพรตณ ลำพูนนายสมศักดิ์บุญรักษานายอนุพงศ์แสงผึ้งนางสาววราภรณ์ชัยปัญญานางสาวลลิตาอำนวยผลนางสาวสินีนาฎช่างซอนางสาวเมวิกาตันมีทานายเฉลิมพลปักเกโสนายอดิพงษ์ราชมานางสาวกุสุมาลย์ไชยกัณทา
9 มีนาคม 2555     |      8993
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาพบที่งานแนะแนว (ทุนการศึกษามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาพบที่ห้องงานแนะแนว ในวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น.เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ในวันที่ 14 กันยายน 2555นักศึกษาหญิงแต่งกาย : ชุดพิธีการแม่โจ้ กระโปรงเขียว รองเท้าคัชชูนักศึกษาชายแต่งกาย : เสื้อเชิ๊ดสีขาวแขนยาว ไทด์เขียว รองเท้าหนังสีดำขึ้นรถที่งานแนะแนวฯ 11.30 น. (ห้ามสายโดยเด็ดขาด)นางสาวกวินนา จิตรเอก  สาขาสัตวศาสตร์ (5322101306)นายศักรินทร์ มาหมื่น     สาขาการตลาด   (5306402374)นางสาวแสงระวี  อุปละ   สาขาสัตวศาสตร์ (5322101441)นายกิตติชัย สุริยะวงค์    สาขาสัตวศาสตร์ (5322101308)นางสาวพิมพ์ทอง ศรีสุธาธาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (5304102341)นายรัตนพล ปัญญาวงษ์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (5203103338)นางสาวอมรา ติ๊บบรรหาร สาขาสัตวศาสตร์ (5222101433)นายศักรภี ลาเสน         สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (แม่โจ้ - แพร่) 5208109331
9 มีนาคม 2555     |      4104
ทั้งหมด 6 หน้า