งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY
"กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11"
"กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11" ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11" โดยมี รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวต้อนรับคุณรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ ผอ.ฝ่ายกฏหมาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนับสนุนและส่งเสริมมาโดยตลอด โดยในปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดรับบริจาคโลหิต ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้- กิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10- กิจกรรมเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : กยศ.แม่โจ้ รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ และการรับริจาคโลหิตทั่วไป ตลอดทั้งปีโดยได้โลหิตทั้งสิ้น 1,577 ยูนิต ปริมาณโลหิตกว่า 700,000 ซีซี
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      27
โครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนทุนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ในวันนี้ (วันที่ 29 มกราคม 2567) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาทุน จำนวน 16 สถาบัน ในโครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนทุนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข โดยโครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุนในแต่ละภูมิภาค เป็นโครงการกรอบการหนุนเสริมนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ผ่านความร่วมมือมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดทุนและเป้าหมาย บนความร่วมมือในการดูแลและพัฒนานักศึกษาทุนร่วมกัน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาการและการวิจัยของนักศึกษาทุน ตลอดจนการวางอนาคตทางการศึกษาที่คาดหวังให้ประสบความสำเร็จ และสามารถพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 18 ราย
29 มกราคม 2567     |      24
การเยี่ยมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และให้การต้อนรับการเยี่ยมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยมีคุณฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ประเภทเรียนดี) และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน จำนวน 45 ราย ดังนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 31 รายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 2 รายมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 4 รายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 รายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 2 รายและคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มีการสัมภาษณ์นักเรียนทุน เพื่อติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน ณ ห้องประชุม อาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข
16 มกราคม 2567     |      149
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกทุนช่วยงานของงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ในช่วงเดือนธันวาคม 2566
เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกทุน ช่วยงานของงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้1. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (งานประชุม ทปอ.)งาน : ช่วยงานประชุม ทปอ. ครั้งที่ 4/2566วัน เวลา : วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.สถานที่ : หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมการแต่งกาย : ชุดนักศึกษาจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 6 ชั่วโมงจำนวนรับ : 50 คนลงชื่อที่ https://forms.gle/iqSHitLqeMd1Bc6672. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (จัดสถานที่พิธีมอบทุนการศึกษา) งาน : ช่วยงานจัดสถานที่พิธีมอบทุนการศึกษาวัน เวลา : วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไปสถานที่ : ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุขการแต่งกาย : ชุดสุภาพจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 3 ชั่วโมงจำนวนรับ : 20 คนลงชื่อที่ https://forms.gle/Qa4HNb1XoSengzCt53. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษา)งาน : ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษาวัน เวลา : วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 – 13.00 น.สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาการแต่งกาย : ชุดนักศึกษาจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 6 ชั่วโมงจำนวนรับ : 30 คนลงชื่อที่ https://forms.gle/H2NamM976PYLVRgdA4. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ช่วยงานมอบโล่ศิษย์เก่าช่วงบ่าย)งาน : ช่วยงานมอบโล่ศิษย์เก่าวัน เวลา : วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น.สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาการแต่งกาย : ชุดนักศึกษาจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 3 ชั่วโมงจำนวนรับ : 10 คนลงชื่อที่ https://forms.gle/MtHJY5DsL6hzF6Zt8
23 พฤศจิกายน 2566     |      258
พิธีมอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษา อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ
ในวันนี้ (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566) งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีมอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษา อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้าสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคุณณรงค์ ไข่คำ ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับมอบหมายเป็น ผู้จัดการมรดกอาจารย์มอนอินทร์ รินคำ พร้อมด้วยคุณวัลลภ รินคำ ข้าราชการบำนาญ ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์มอนอินทร์ รินคำ ทายาทครอบครัวรินคำ และครอบครัวไข่คำ ที่ได้มอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษา อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
20 พฤศจิกายน 2566     |      84
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "บริษัท ดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท" ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "บริษัท ดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท" จำนวน 50 ทุน ทุนละ 12,000 บาท เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท โดยให้นักศึกษาที่ได้รับทุน นำเอกสารดังต่อไปนี้ - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ - สำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ฉบับ มาส่งที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายใหม่ Scan QR Code เข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาทุนบ.ดาสโก้ จำกัด พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ในไลน์กลุ่มทุนด้วยนะคะ
8 พฤศจิกายน 2566     |      137
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน" ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน" ประจำปีการศึกษา 2566ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมาเขียนใบสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการเท่านั้น และให้ทุกคน Scan QR Code เข้า Line กลุ่มทุนมูลนิธิศึกษาสร้างฝัน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน ระหว่างงานทุนการศึกษาฯ กับนักศึกษาทุน **หากคนใดเข้าร่วมแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-สกุล ลงใน Line กลุ่มด้วยนะคะ**
26 ตุลาคม 2566     |      74
รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และบคุลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากผศ. ดร.งามทิพย์ และคุณสาธิต วิมลเกษม จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11 ณ ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข
24 ตุลาคม 2566     |      127
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 มอบทุนการศึกษา เพื่อร่วมฉลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร และสุขภาพ” กิจกรรม 90 ปี 999 ทุน เพื่อน้องแม่โจ้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 03.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง ในการแข่งขันวิ่งอัลตร้ามาราธอน CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 เพื่อร่วมฉลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร และสุขภาพ” พร้อมด้วย ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 และนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และเวลา 11.00 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อร่วมฉลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร และสุขภาพ” กิจกรรม 90 ปี 999 ทุน เพื่อน้องแม่โจ้ จำนวน 5,000 บาท โดยมีผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว บุคลากรงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา และนักวิ่ง CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ภาพกิจกรรมจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ตุลาคม 2566     |      79