งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY
เตรียมการเพื่อนำนักเรียนทุนพระราชทาน (กัมพูชา) เข้าเฝ้า ฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนาศึกษา ได้เตรียมการเพื่อนำนักเรียนทุนพระราชทาน (กัมพูชา) เข้าเฝ้า ฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ วังสระปทุมงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้ประชุมเตรียมการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ คือ กองเทคโนโลยีดิจิทัล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเตรียมการและซักซ้อมพิธีการ ร่วมกับส่วนกลาง โครงการทุนพระราชทาน ฯ ในวันที่ 8,15 กันยายน 2564 และวันที่ 16 กันยายน 2564 (เข้าเฝ้าฯ พร้อมกันทั่วประเทศ) ณ สถาบันการศึกษาในการนี้ งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้รวบรวมภาพในการจัดเตรียมการและฝึกซ้อม ร่วมกับส่วนกลาง โครงการพระราชทาน ฯ เวลา 14.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 70 ปี โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ เป็นประธาน ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย และพบกันอีกในวันที่ 15-16 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564     |      311
การซักซ้อมใหญ่การนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าทูลลอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ร่วมกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการซักซ้อมใหญ่การนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าทูลลอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ร่วมกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพย์กรทางน้ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนทุนพระราชทาน), นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ MR.HENG CHANNARITH นักศึกษาสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นักเรียนทุนพระราชทาน เข้าซักซ้อมเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 กันยายน 2564     |      288
พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ประจำปี 2563 แบบ Online
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ประจำปี 2563 แบบ Online และได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) โดยมีคุณสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา และในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ในนามกองพัฒนานักศึกษาที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน ทุนละ 15,000 บาท เป็นเงินจำนวน 105,000 บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้คณะผลิตกรรมการเกษตรนายบัณฑิต สมจิตร               นักศึกษาชั้นปีที่ 4       สาขาวิชาปฐพีศาสตร์นางสาวดารารัตน์ สาสี           นักศึกษาชั้นปีที่ 4        สาขาวิชาปฐพีศาสตร์นางสาวศรีบังอร กุลดวงจันทร์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4         สาขาวิชาพืชไร่คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวฐิติมนรัตน์ ชัยสีดา   นักศึกษาชั้นปีที่ 4        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคณะสารสนเทศและการสื่อสารนายธนธัญ ราชตัน             นักศึกษาชั้นปีที่ 3         สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลนางสาวธิดารัตน์ ขะจำปี      นักศึกษาชั้นปีที่ 3         สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจนางสาวลักษมณ กล่อมมิตร   นักศึกษาชั้นปีที่ 4         สาขาวิชาบัญชีและนายบัณฑิต สมจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพและข่าวโดย: นางสาวชลลดา ปัญญา นักวิชาการศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
11 มิถุนายน 2564     |      516
ประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุกิจ ติดชัย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การศึกษาเล่าเรียน 2. การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน 3. สุขภาพอนามัย 4.ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และ 6. มีทัศนคติและความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย SPIRIT และกิจกรรมและผลงานเด่น โดยมีนักศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือก จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
4 กุมภาพันธ์ 2563     |      593
มอบทุนการศึกษาคุณวิชัย จุนประทีปทอง และทุนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 33
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 33 ได้มอบทุนการศึกษาคุณวิชัย จุนประทีปทอง และทุนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 33 ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายอดิศวร์ นาคะพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมง 2. นางสาวกานต์สินี วิลัยลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (สมทบ) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
13 ธันวาคม 2559     |      1002
สำนักพระราชวังติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข อาจารย์วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์อุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ ผู้ประสานงานทุนการศึกษา และผู้ดูแลนักศึกษาทุนของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ได้มาติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราห์ะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๓ คน เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติ การใช่้จ่ายเงินเงินพระราชทานสภาพความเป็นอยู่้ ความเป็นอยู่ในช่วงเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และให้กำลังใจแกนักศึกษา โดย นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนว และบุคลากรกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้
1 กันยายน 2559     |      797
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ศูนย์กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  โดย นายบรรลือ วิศิษฏอนุพงษ์  (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียรู้ประสบการณ์กับชุมชน) สกอ.  นางสาวชยุดา แก้วสอาด (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) สกอ. นางอินทิรา วงษ์นิกร (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)สกอ. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)สกอ. เป็นผู้มาติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ข้อบกพร่องในการจัดระบบบริการรองรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย  ในการรนี้  อาจารย์กฤษดา  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มาร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล รวมทั้งมีนักศึกษาพิการจำนวน ๒ ท่าน เข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย
1 มกราคม 2557     |      2100
พิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556  บริษัทเทสโก้โลตัส ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มอบโดยคุณสนุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้โลตัส และประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ร่วมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจอย่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน ๒๖ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นวน ๔ คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๖ คน มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑๒ คน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน ๔ คน ในการนี้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมรับทุนการศึกษา และมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย
1 มกราคม 2557     |      2038
กิจกรรมให้คำปรึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนวของงานแนะแนว
งานแนะแนว กองแนะแนว  สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้จัดโครงการแนะแนว เสริมสร้างความรู้นอกตำราเรียน ให้แก่นักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ชั้นล่างหอพัก เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.    โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การปรับตัวเข้ากับเพื่อน  การเรียน และวิธีหรือแนวทางแก้ไขเมื่อนักศึกษาเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนองไม่ได้ นักศึกษาต้องทำอย่างไร เป็นต้น โดย ดร.ประนอม เกตุวราภัทรา    หัวข้อเรื่อง วิธีการใช้ห้องสมุดเบื้องต้น โดย เจ้าหน้าที่กองห้องสมุด และในหัวข้อเรื่องการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย นักศึกษาชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับความสนใจละนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการเรียนได้
1 มกราคม 2557     |      1904
ทั้งหมด 7 หน้า