งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 มอบทุนการศึกษา เพื่อร่วมฉลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร และสุขภาพ” กิจกรรม 90 ปี 999 ทุน เพื่อน้องแม่โจ้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 03.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง ในการแข่งขันวิ่งอัลตร้ามาราธอน CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 เพื่อร่วมฉลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร และสุขภาพ” พร้อมด้วย ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 และนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และเวลา 11.00 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อร่วมฉลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร และสุขภาพ” กิจกรรม 90 ปี 999 ทุน เพื่อน้องแม่โจ้ จำนวน 5,000 บาท โดยมีผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว บุคลากรงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา และนักวิ่ง CNX 100K ULTRA MARATHON 2023 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ภาพกิจกรรมจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ตุลาคม 2566     |      79
โครงการก้าวแรกสู่กองทุน: สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่กองทุน: สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. กลุ่มผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา ได้รับทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้กู้ยืมที่ดี รวมถึงวิธีการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา โดยในปี 2566 มีผู้กู้ยืมเงินจำนวน 6,248 ราย รวมเป็นเงินกู้ยืมกว่า 447,000,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประมาณ 2,400 ราย โดยมีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ คือ1. หัวข้อ "สาระความรู้การกู้ยืมเงิน กยศ." ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรและ 2.หัวข้อ "ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ." โดยงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษาณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 กันยายน 2566     |      125
พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566
พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนางอรุณตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นางสาวกันติชา แจ่มจำรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวนิภาพร มั่งสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิตนักศึกษา” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 16 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ณ หอประชุมใหญ่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพฯ
20 กันยายน 2566     |      121
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันนี้ (วันที่ 12 กันยายน 2566) งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการสังเกตสัญญานโรคซึมเศร้า ให้แก่บุคลากรเครือข่ายการให้คำปรึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณปนัดดา ธีระเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลสันทราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น" และหัวข้อ "การสังเกตสัญญาณโรคซึมเศร้า และแนวทางการช่วยเหลือ" ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข
12 กันยายน 2566     |      65
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันนี้ (วันที่ 23 สิงหาคม 2566) เวลา 08.30 - 10.30 น. งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นางรุ่งนภา รินคำ รักษาการหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้ให้การต้อนรับ ดร.พจนี เทียมศักดิ์ รองหัวหน้าแผนกวิชาการ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คุณอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ รองหัวหน้าแผนกวิชาการ คุณเบญจวรรณ ทองใบเล็ก เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ฯ คุณมาโนช วิพัฒน์โสภากร เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ฯ พ.ต.ต.วรวุฒิ นามมล ครู (สบ.2) กก.ตชด.33 และด.ต.หญิง สุพิน ยศรุ่งโรจน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 ในโอกาสที่ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อติดตามดูแลด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน สภาพความเป็นอยู่ และให้กำลังใจแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
23 สิงหาคม 2566     |      71
ทั้งหมด 38 หน้า