งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY
พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา, นางสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และนางสาวชลลดา ปัญญา นักวิขาการศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบิติการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันในการสัมมนา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเข้าร่วม จำนวน 25 ราย ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
8 พฤษภาคม 2567     |      52
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย" ปี 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย" ปี 2567 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.80 ขึ้นไปมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ (English GPAX) 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เป็นนักศึกษาที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นใดระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2567 วิธีการรับสมัคร: รับสมัครออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้
29 เมษายน 2567     |      75
รักษาการแทนอธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ แก่กองพัฒนานักศึกษา
รักษาการแทนอธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ แก่กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ แก่กองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี , นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยข้องเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา องศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ จาก นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ในปี 2566 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 318 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งใน 25 อันดับแรก #ข่าวแม่โจ้#ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้#ประชาสัมพันธ์แม่โจ้ #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้#กองกลางแม่โจ้ #Maejouniversity#maejo#mjuradio#วิทยุดิจิตอล #maejonews#วิทยุบริการสาธารณะ#maejouniversity#mju #MJUNEXT#mjuradioconnect#maejonext#mjuradionext #mjuradionews#วิทยุดิจิตอลเชียงใหม่ขอบคุณข้อมูลจาก: MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
10 เมษายน 2567     |      51
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2567
ในวันนี้ (27 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นายโกสินทร์ หลวงละ และนางศิริกาญจน์ ตันมาละ ผู้ปฎิบัติงานกยศ. ม.แม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายชัยณรงค์ กัจฉปานนท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษภาพรวมการดำเนินงานกยศ. และเสวนาในหัวข้อ เสริมความรู้ในการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา2567 อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมในการกู้ยืม การให้กู้ในลักษณะที่ 5 ข้อระวังในการกู้ยืม ระบบบริหารจัดการกองทุนกยศ. เทคนิคการกู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินโดยเร็ว การสร้าง e-Learningสำหรับผู้กู้ยืม และการสร้างE-Protfolio และการตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของแต่ละสถาบัน โดย ดร.นันทวัน วงศ์ขจร รองผู้จัดการกยศ. ณโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
27 มีนาคม 2567     |      72
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบรางวัลกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้- มอบใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น1 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย https://www.facebook.com/share/p/DXNDRE66qLsrcUHK/?mibextid=Nif5oz- มอบเหรียญรางวัลและสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีย์เกมส์2567" รอบมหกรรม https://www.facebook.com/share/p/d9PFPK4FXcNvToJc/?mibextid=Nif5oz- มอบเกียรติบัตรจากการประกวดหนังสั้น OKAMOTO SHOR FILM CONTEST ในหัวข้อเรื่อง "เรื่องเพศคือเรื่อง OK" https://www.facebook.com/share/p/Z51YBcRgAom5jUpp/?mibextid=Nif5oz- มอบเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมการประเมิน Healthy University Rating System (HURS) 2023 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.facebook.com/share/p/xZjWSohhTfqoe8H7/?mibextid=Nif5ozณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยCr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF- MJU RADIO (FM 95.50 MHz)
27 มีนาคม 2567     |      54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ชั้นที่ 1 หน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย จำนวน 11,043 หน่วย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ชั้นที่ 1 หน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย จำนวน 11,043 หน่วยhttps://youtu.be/FcYZKAhsJ0M?feature=sharedเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 - 2565  ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จฯในการนี้ มีผู้บริจาคโลหิตและหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 จำนวนทั้งสิ้น 1,724 ราย ดังนี้??พระภิกษุ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง จำนวน 19 รูป และ 108 ครั้ง     จำนวน 7 รูป??ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 75 ราย??ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำนวน 73 ราย??ผู้บริจาคโลหิต รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง จำนวน 1,392 ราย และ 108 ครั้ง จำนวน 158 รายซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมียอดบริจาคโลหิตมากกว่า 10,000 ยูนิต ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการฉลองรอบรอบ 90 ปีแม่โจ้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าในการร่วมบริจาคโลหิต โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณนอกจากนี้ นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ และ นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ได้เข้าพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 แสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกด้วยhttps://www.facebook.com/share/p/awoLYdLWJohatADU/?mibextid=QwDbR1ข้อมูลจาก: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต สภากาชาดไทย
4 มีนาคม 2567     |      160
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ”
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ”เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ห้องประชุมหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน งานประสานงาน(กรุงเทพฯ) กองกลาง พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ราย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ มอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ” ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ศึกษาอยู่ในคณะ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ทุกสาขาวิชา และเฉพาะสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 25ทุนๆ ละ 40,000.- บาทต่อปีการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000.- บาทต่อปีการศึกษาขอบคุณข้อมูลจาก: งานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 มีนาคม 2567     |      95
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567)
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/stumju/posts/pfbid02tVZFUPf1bgTmYa6vRb6VwtGNEMceXZi1JaTkezCuBrHCxWeH1NMZLBFhhQkWdNoCl)ข้อมูลจาก: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4 มีนาคม 2567     |      69
ทั้งหมด 39 หน้า