งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา