งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY

ประวัติความเป็นมา

มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6 /2551 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานตามลักษณะภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยให้จัดตั้งสำนักงานสหกิจศึกษาและจัดหางาน โดยให้รวมงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา กับงานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษาเข้าด้วยกัน และสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ อยู่ในด้านการสนับสนุน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบนำไปพิจารณาหาแนวทางจัดตั้งหน่วยงาน ตามลักษณะภาระงานและความเหมาะสม โดยคณะทำงานได้มีการประชุมหารือพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานให้เป็นไปตามลักษณะภารกิจ ให้รวมอีก 2 งาน คือ งานแนะแนวการศึกษา กับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษาเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ ?กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์? เพื่อเป็นหน่วยงานกลางหรือศูนย์กลางการบริหารพัฒนาสหกิจศึกษา แนะแนวการศึกษา และจัดหางาน ที่สามารถเป็นผู้ประสานงานให้นักศึกษาได้มีสถานที่ฝึกงาน โดยมีการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการโดยตรงตลอดจนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งเป็นศูนย์กลาง การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การติดต่อและประสานงานระหว่าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่าแม่โจ้ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อสานความสัมพันธ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไป ได้รับการแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ดังนี้ 1. งานบริหารและธุรการ 2. งานสหกิจศึกษา 3. งานจัดหางาน 4. งานแนะแนว 5. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 6. งานกองทุนเพื่อการศึกษา