งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY
เปิดรับสมัคร ??นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกทุน?? ช่วยงานของงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้
1. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (งานประชุม ทปอ.)
??งาน : ช่วยงานประชุม ทปอ. ครั้งที่ 4/2566
??วัน เวลา : วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.
??สถานที่ : หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
??การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา
??จำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 6 ชั่วโมง
??จำนวนรับ : 50 คน
ลงชื่อที่ https://forms.gle/iqSHitLqeMd1Bc667
2. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (จัดสถานที่พิธีมอบทุนการศึกษา)
?? งาน : ช่วยงานจัดสถานที่พิธีมอบทุนการศึกษา
??วัน เวลา : วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
??สถานที่ : ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
??การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
??จำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 3 ชั่วโมง
??จำนวนรับ : 20 คน
ลงชื่อที่ https://forms.gle/Qa4HNb1XoSengzCt5
3. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษา)
??งาน : ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษา
??วัน เวลา : วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 – 13.00 น.
??สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
??การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา
??จำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 6 ชั่วโมง
??จำนวนรับ : 30 คน
ลงชื่อที่ https://forms.gle/H2NamM976PYLVRgdA
4. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ช่วยงานมอบโล่ศิษย์เก่าช่วงบ่าย)
??งาน : ช่วยงานมอบโล่ศิษย์เก่า
??วัน เวลา : วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น.
??สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
??การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา
??จำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 3 ชั่วโมง
??จำนวนรับ : 10 คน
ลงชื่อที่ https://forms.gle/MtHJY5DsL6hzF6Zt8
ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2566 15:41:40     ที่มา : งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 257

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

"กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11"
"กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11" ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11" โดยมี รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวต้อนรับคุณรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ ผอ.ฝ่ายกฏหมาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนับสนุนและส่งเสริมมาโดยตลอด โดยในปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดรับบริจาคโลหิต ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้- กิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10- กิจกรรมเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : กยศ.แม่โจ้ รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ และการรับริจาคโลหิตทั่วไป ตลอดทั้งปีโดยได้โลหิตทั้งสิ้น 1,577 ยูนิต ปริมาณโลหิตกว่า 700,000 ซีซี
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      27
โครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนทุนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ในวันนี้ (วันที่ 29 มกราคม 2567) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาทุน จำนวน 16 สถาบัน ในโครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนทุนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข โดยโครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุนในแต่ละภูมิภาค เป็นโครงการกรอบการหนุนเสริมนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ผ่านความร่วมมือมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดทุนและเป้าหมาย บนความร่วมมือในการดูแลและพัฒนานักศึกษาทุนร่วมกัน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาการและการวิจัยของนักศึกษาทุน ตลอดจนการวางอนาคตทางการศึกษาที่คาดหวังให้ประสบความสำเร็จ และสามารถพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 18 ราย
29 มกราคม 2567     |      24
การเยี่ยมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และให้การต้อนรับการเยี่ยมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยมีคุณฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ประเภทเรียนดี) และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน จำนวน 45 ราย ดังนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 31 รายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 2 รายมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 4 รายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 รายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 2 รายและคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มีการสัมภาษณ์นักเรียนทุน เพื่อติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน ณ ห้องประชุม อาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข
16 มกราคม 2567     |      149