งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY

นัักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อที่ห้องงานแนะแนว ด่วนที่สุด !!!

นายชัยริยะ ศิริยศสกุลชัย

นายเอกลักษณ์ ไชยกันทา

นางสาวสุพรรณ ฤทธิ์เดชวงศ์

นางสาวบงกช ศรีสุวงศ์

นายณัฐวุฒิ กุลณาวงค์

นางสาวชิดชนก แสไพศาล

นางสาวพิชชาธาดา อินทร์แก้ว

นางสาวสุนิษฐา อุ่นแสง

นายณัฐพล อุ่นภักดิ์

นายวชิรวิทย์ ศรีนุ่ม

นายศุภณัฐ ชาญณรงค์

นายปริญญา ฝันนิมิตร

นายสัมฤทธิ์ สมใจ

นายพิสุทธิ์ กาบบัว

นางสาวเยาวเรศ จอมแปง

นางสาวศิรินภา สุขศรี

นายณัฐวุฒิ อะกะเรือน

นายเอกชัย กลิ่นหอม

นายเสฎฐวุฒิ พวงพัฒน์

นายสัญญา งามยิ่ง

นางสาวเฉลิมขวัญ เทพนิล

นางสาวเอ้ยนวล กรวดคำ

นางสาวอรอุมา ชะนะพ้อง

นางสาวภรณ์วีนัส สยามฟู

นายสงคราม คาดหมาย

นางสาวอนุสรา ภูเขียว

นายอนุวา สะมะแอ

นางสาวสุธิดา ผัดหล้า

นางสาวฤทัยรัตน์ มงคลฤกษ์

นางสาวสุรีรัตน์ หลักคง

นางสาวอรนุช แนบเนียน

นางสาวอุรุญา วิชัยขัทคะ

นายโทน อินต๊ะ

นายชนาธิป สาสนะ

นางสาววรินญา รินอุด

นางสาวนฤมล อุดสม

นางสาวสินีนาฎ หงษ์ใส

นายธนวัฒน์ ปานเขียว

นายสิงหา ตาอ้าย

นายวรพรต ณ ลำพูน

นายสมศักดิ์ บุญรักษา

นายอนุพงศ์ แสงผึ้ง

นางสาววราภรณ์ ชัยปัญญา

นางสาวลลิตา อำนวยผล

นางสาวสินีนาฎ ช่างซอ

นางสาวเมวิกา ตันมีทา

นายเฉลิมพล ปักเกโส

นายอดิพงษ์ ราชมา

นางสาวกุสุมาลย์ ไชยกัณทา

ปรับปรุงข้อมูล : 9/3/2555 17:00:46     ที่มา : งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4308

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกทุนช่วยงานของงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ในช่วงเดือนธันวาคม 2566
เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกทุน ช่วยงานของงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้1. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (งานประชุม ทปอ.)งาน : ช่วยงานประชุม ทปอ. ครั้งที่ 4/2566วัน เวลา : วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.สถานที่ : หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมการแต่งกาย : ชุดนักศึกษาจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 6 ชั่วโมงจำนวนรับ : 50 คนลงชื่อที่ https://forms.gle/iqSHitLqeMd1Bc6672. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (จัดสถานที่พิธีมอบทุนการศึกษา) งาน : ช่วยงานจัดสถานที่พิธีมอบทุนการศึกษาวัน เวลา : วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไปสถานที่ : ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุขการแต่งกาย : ชุดสุภาพจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 3 ชั่วโมงจำนวนรับ : 20 คนลงชื่อที่ https://forms.gle/Qa4HNb1XoSengzCt53. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษา)งาน : ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษาวัน เวลา : วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 – 13.00 น.สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาการแต่งกาย : ชุดนักศึกษาจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 6 ชั่วโมงจำนวนรับ : 30 คนลงชื่อที่ https://forms.gle/H2NamM976PYLVRgdA4. รับสมัคร : นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ช่วยงานมอบโล่ศิษย์เก่าช่วงบ่าย)งาน : ช่วยงานมอบโล่ศิษย์เก่าวัน เวลา : วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น.สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาการแต่งกาย : ชุดนักศึกษาจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 3 ชั่วโมงจำนวนรับ : 10 คนลงชื่อที่ https://forms.gle/MtHJY5DsL6hzF6Zt8
23 พฤศจิกายน 2566     |      22
พิธีมอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษา อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ
ในวันนี้ (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566) งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีมอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษา อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้าสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคุณณรงค์ ไข่คำ ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับมอบหมายเป็น ผู้จัดการมรดกอาจารย์มอนอินทร์ รินคำ พร้อมด้วยคุณวัลลภ รินคำ ข้าราชการบำนาญ ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์มอนอินทร์ รินคำ ทายาทครอบครัวรินคำ และครอบครัวไข่คำ ที่ได้มอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษา อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
20 พฤศจิกายน 2566     |      22
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "บริษัท ดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท" ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "บริษัท ดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท" จำนวน 50 ทุน ทุนละ 12,000 บาท เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท โดยให้นักศึกษาที่ได้รับทุน นำเอกสารดังต่อไปนี้ - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ - สำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ฉบับ มาส่งที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายใหม่ Scan QR Code เข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาทุนบ.ดาสโก้ จำกัด พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ในไลน์กลุ่มทุนด้วยนะคะ
8 พฤศจิกายน 2566     |      58