งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SCHOLARSHIP AND COUNSELING SECTION OF MAEJO UNIVERSITY
SAR
กยศ.
กองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย
กองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกร็ดความรู้
ข้อมูล AUN-HURS
ข้อมูล SDGs
ข้อมูลนักศึกษาพิการ
ข่าวกิจกรรม Counseling Center and Guidance และศูนย์ DSS
ข่าวกิจกรรมงานทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาคณะ/วิทยาลัย/ม.แม่โจ้-แพร่/ม.แม่โจ้-ชุมพร
ทุนเครื่อเจริญโภคภัณฑ์ ปี 2564
นักศึกษาทุนการศึกษา
ประกาศผลทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัครทุนปี 2565
รางวัลช่ออินทนิลและรางวัลพระราชทาน
รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2556-2558
สรุปผลการดำเนินงานการให้คำปรึกษา
เอกสาร กยศ. 2565
เอกสาร กยศ. 2566
เอกสาร กยศ. 2567
เอกสารประชาสัมพันธ์ กยศ.
2561.pdf
การเขียนจดหมายขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา.pdf
ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์65.pdf
แบบเสนอชื่อนักศึกษา-เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล.pdf
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ.pdf
ใบสมัครทุนการศึกษา.pdf
ใบสมัครทุนการศึกษาพี่แม่โจ้ ธ.ก.ส. ปันน้ำใจให้น้อง.pdf
ใบสมัครทุนการศึกษาสานฝันสู่บัณฑิตแม่โจ้.pdf
ใบสมัครทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ใบสำคัญรับเงินคณะกรรมการส่งเสริม-ดอกเบี้ยกองทุน.pdf
ประกาศทุน-ธกส..pdf
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา JCC ปี 2566.pdf
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บ.น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปี 2566.pdf
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ.pdf
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาอบจ.เชียงใหม่.pdf
ประกาศรับสมัครทุนคณะกรรมการส่งเสริม ปี 2565.pdf
ประกาศรับสมัครทุนปี 2566.pdf
รายละเอียดการรับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2565.pdf